Pantofar Oly, PAL/MDF, natur, 60 x 37 x 183 cm

Pantofar Oly, PAL/MDF, natur, 60 x 37 x 183 cm